Voortgang Ambitie 2030

17-12-20

Voortgang Ambitie 2030 “Duurzaamheid werkt!”

 

Ambitie 2030 is het convenant met een visie op een duurzame toekomst voor het Zeeuwse industrieel logistiek havencomplex. Ambities van de initiatiefnemers Zeeuwse Milieu federatie (ZMf), PORTIZ, North Sea Port en Provincie Zeeland  bevatten concrete doelstellingen voor:

  • Economie;
  • Lucht en waterkwaliteit;
  • Transport en verbindingen;
  • Ruimte voor natuur;
  • Circulair en biobased;
  • Klimaatverandering en energie.

 

Projecten zoals de aanleg tijdelijke natuur en onderzoek naar ontbrekende spoorverbindingen moeten leiden tot het behalen van de vastgestelde key performance indicators - zoals het terugbrengen van CO2- emissie in 2030 en realisatie van extra buisleidingen -.

Voortgang wordt periodiek besproken in de Stuurgroep Ambitie 2030, ondersteund door de Werkgroep Ambitie 2030. Tot vorig jaar was er een onafhankelijk projectsecretaris  aangesteld om de Key performance indicators te monitoren. Monitor publieksversie November 2019.pdf

 

Door de Stuurgroep is besloten tot actualisatie van Ambitie 2030.

Samen met het adviesbureau Sweco is door de Werkgroep inmiddels een eerste voorzet gegeven aan de Stuurgroep voor de Ambitie 2030 2.0. Daarbij wordt ingezet op de hoofdthema’s: Duurzame economie, Mobiliteit, Biodiversiteit en Milieukwaliteit (waarbij ook wordt gekeken hoe burgers bij deze opgaven te betrekken).

Een volgende stap in het proces is het verder uit werken van de governance. In de Stuurgroep vergadering van januari 2021 staat dit onderwerp centraal.

 

Naar verwachting wordt in maart 2021 de geactualiseerde Ambitie 2030 2.0 vastgesteld. Uitbreiding van deze  Ambitie met Vlaamse partners zoals Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Voka - VeGHO  wordt voorzien als een volgende stap in dit proces.

 

Samenstelling Stuurgroep Ambitie 2030

-             Jo- Annes de Bat, Provincie Zeeland

-             Vincent Courtois, PORTIZ

-             Daan Schalck, North Sea Port

-             Maarten Sas, ZMf

 

Samenstelling Werkgroep Ambitie 2030:

-             Ira von Harras, ZMf

-             Wijnand Vette, North Sea Port

-             Richard van Bremen, Provincie Zeeland

-             Erik van Oosten, PORTIZ

-             Gijsbrecht Gunter, (Yara